ประกาศ Corporate Action สัญญา SCB Futures เนื่องจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีพิเศษ)

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตามที่ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX ได้มีประกาศ Corporate Action สัญญา SCB Futures เนื่องจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีพิเศษ) ทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งประกาศดังกล่าว

อนึ่ง ค่า Multiplier สัญญา SCB Futures ที่ลงท้าย "X" เป็น 1,008 ต่อสัญญา และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 30/01/2020
views (807)