ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการหรือประสานงาน (ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่)
 • มีประสบการณ์การเขียนรายงานการประชุม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : World/Excel/Powerpoint ได้ดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
ลักษณะงาน
 • ช่วยประสานงานนัดหมายการประชุมของผู้บริหาร
 • จัดเตรียมข้อมูลการประชุม จัดเตรียมการประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานจองตั๋วเครื่องบิน และจองที่พักให้กับผู้บริหาร
 • ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดการนัดหมายให้ผู้บริหาร
 • อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Male or female, age not over 30 years old
 • Bachelor's Degree or higher in related field (Law is an advantage)
 • Excellent command of both spoken and written English.
 • Good team player and flexible in variety of tasks
ลักษณะงาน
 • Organizing the Board of Directors and Shareholders Meeting and preparing materials and necessary arrangement for the meetings
 • Preparing documents and reports in Thai and English, as well as maintaining records as required by SET and SEC

 
จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้)
 • มีทักษะในการสื่อสาร อดทนต่อแรงกดดัน มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ติตต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์(Online) อาทิเช่น การเปิดบัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์,การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เป็นต้น
 • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • ตอบคำถาม ให้ข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ให้ลูกค้าจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • At least 3 years of experience in accounting responsibilities.
 • Strong communication skills, energetic, enthusiastic and must be able to perform well within timeline.
 • Good English proficiency.
 • Able to use MS office very well. (word, excel, and powerpoint)
 • Past experience in dealing with other departments.
   
   
ลักษณะงาน
 • Book keeping.
 • Secretary role to institutional research department.
 • Research support functions including updating database.จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความสามารถทางด้านการเขียนบทความ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อมาประยุกต์ในการเขียนบทความได้
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุน(หุ้น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้รอบตัว มีความคิดสร้างสรรค์ในงานเขียนและสามารถจับประเด็นได้ดี 
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น ชอบการติดต่อสื่อสารกับผู้คน มีไหวพริบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ลักษณะงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินการลงทุน เพื่อนำไปสู่การเขียน/พัฒนา Content เพื่อเผยแพร่ให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับทีมการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน
 • ทำงานร่วมกับส่วนการผลิตสื่อให้มีความน่าสนใจ ทันกระแส และสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้ดี
 • ปฎิบัติงานต่างๆ ทางสายงานการตลาด อาทิ พูดคุยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า, ออกบูธ, และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ

ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า

 • ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero  และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Finance, Financial Engineer, Computer Engineer or Computer Science
 • Posses single license & derivative license
 • Advance skill in Java, Php, Excel and vba is a plus
 • Knowledge in equity derivative product is a plus
 • New graduated is welcome
ลักษณะงาน
 • Market making for future block trade, derivative warrants, and other equity derivative products.
 • Hedging proprietary port for any equity derivative products.
 • Developing trading tools for port and clients ex. website, program tradingMarket making for SSF block trade, derivative warrants, and other equity derivative products.

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป (บุคลิกภาพดี)
 • พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Word / Excel ได้ดี
ลักษณะงาน
 • รับสายลูกค้า หรือรับเรื่องลูกค้าและโอนสายให้แต่ละแผนก
 • ต้อนรับ และประสานงานกับผู้ที่มาติดต่องานกับบริษัท
 • คัดแยกจดหมาย หรือเอกสารให้กับพนักงานส่งเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายจำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจและสามารถที่จะเรียนรู้ Smart Devices, Mobile Platform, Mobile Technology ใหม่ ๆ 
 • มีประสบการณ์การพัฒนา Mobile Application ด้วย Java script Framework ต่างๆ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ดี
Remark: หากมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง X code, Android SDK, I-Phone development, UX/UI และมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับ Web Service (API) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • วิเคราะห์และออกแบบการทำงานของ Mobile Application (Korean Framework)
 • พัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOSหรือ Android
 • แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ของ Mobile Application ทั้งผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาขึ้นใหม่
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Mobile Application ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการอัพเดตเวอร์ชั่นของ Application และเครื่องมือให้สามารถใช้ได้กับ OS Version ใหม่ๆ
 • ทดสอบการใช้งาน Mobile Application และ Web Serviceจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 • มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกบูธ / งานสัมมนา (ถ้ามี)จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน และสายงานที่เกี่ยวข้อง 
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง