ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Minimum Diploma and above in any discipline.
 • Fresh economics/finance graduate from North American colleges/universities is welcome and will be considered distinctively.
 • Bilingual – Excellent interpersonal and communication skills in English and Thai. Mandarin is a plus. (to liaise with Mandarin speaking clientele)
 • Work with various stakeholders in ad-hoc projects to improve client satisfactions.
 • Having prior experience in customer service automation processes is an advantage.
 • Client centric with passion to go the extra mile for clients.
 • Ability to think strategically and good in execution to solve pain points for customers and deliver seamless customer journey.
 • Proactive individual who is resourceful to provide alternative solutions for clients.
 • A committed, and confident team player with the ability to respond positively to clients’ request for assistance.
 • Able to multi-task effectively and manage several projects concurrently.
 • Work well with other people.

 

ลักษณะงาน
 • You are the first point of contact that a client has with the company for global trading services, hence it is vital to create a great first impression.
 • The role requires a good understanding of the various financial products and services within the scope of global trading unit offered by the company.
 • This ensures you would be able to effectively pitch relevant products to client, support the client in the on-boarding process and provide support post on-boarding such as provide market news/colors on global stock markets, liaise with internal party on account opening or fund transfer instructions, update regularly client’s portfolio, perform service recovery and client feedback handlings. 
 • You are passionate about delivering positive service to your clients time after time and will be interacting with them via phone calls, emails or live chats.

 

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Strong desktop software skills including Microsoft Excel.
 • Ability to work in a team environment
 • Strong organizational and time management skills
 • Professional approach to internal and external clients
 • Must be self-motivated with a strong attention to detail.
 • Minimum of 1-2 year job experience involving AP is preferred
ลักษณะงาน
 • Verify supplier invoice
 • Record account payable in Program
 • Prepare payment voucher and supporting document
 • Prepare cheque and withholding tax certificate for supplier
 • Prepare account payable report and reconcile with GL
 • Prepare account payable report for operationจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Male or female, age not over 30 years old
 • Bachelor's Degree or higher in related field (Law is an advantage)
 • Excellent command of both spoken and written English.
 • Good team player and flexible in variety of tasks
ลักษณะงาน
 • Organizing the Board of Directors and Shareholders Meeting and preparing materials and necessary arrangement for the meetings
 • Preparing documents and reports in Thai and English, as well as maintaining records as required by SET and SEC

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • At least 3 years of experience in accounting responsibilities.
 • Strong communication skills, energetic, enthusiastic and must be able to perform well within timeline.
 • Good English proficiency.
 • Able to use MS office very well. (word, excel, and powerpoint)
 • Past experience in dealing with other departments.
   
   
ลักษณะงาน
 • Book keeping.
 • Secretary role to institutional research department.
 • Research support functions including updating database.จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ

ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า

 • ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero  และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป (บุคลิกภาพดี)
 • พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Word / Excel ได้ดี
ลักษณะงาน
 • รับสายลูกค้า หรือรับเรื่องลูกค้าและโอนสายให้แต่ละแผนก
 • ต้อนรับ และประสานงานกับผู้ที่มาติดต่องานกับบริษัท
 • คัดแยกจดหมาย หรือเอกสารให้กับพนักงานส่งเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านวิทยากรฝึกอบรม และสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินการลงทุน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรร และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

ลักษณะงาน
 • ทำการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Trade หุ้นของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับทีมการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
 • รับผิดชอบการจัดการการบรรยายให้ความรู้ให้กับพนักงาน และลูกค้า
 • คิด วางแผน และพัฒนากระบวนการบรรยายให้มีประสิทธิ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุดจำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง