นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยบริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น และสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้


  1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
  4. มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
  5. บริษัทฯปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าและ/หรือสัญญาที่ทำร่วมกัน
  6. บริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือชุมชุนและสังคม เช่น การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือผู้ประสบภัยจากภาวะน้ำท่วม หรือผู้ประสบภัยจากความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ การจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป การบริจาคเงินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  7. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยเชิญชวนพนักงานให้ประหยัดการใช้ พลังงานภายในสำนักงาน
  8. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนด ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ