ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 • รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
 • หากมีประสบการณ์ ผู้แนะนำการลงทุน(IC)  Trader  หรือ Dealer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง (บริษัทจะมอบหมายลูกค้าให้ดูแล)
 • สามารถออกบูธ / งานสัมมนา (ถ้ามี)จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ

ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า(บริษัทจะจัดสรรกลุ่มลูกค้า และมอบหมายให้ดูแล)

 • ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero  และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor degree in any field (Economics, Finance & Banking background will be preferably considered).
 • Good command in English, both written and verbally.
 • Proactive, flexible with optimistic mindset.
 • Clear communication skill and service attitude.
ลักษณะงาน
 • Collect news on global stock markets to deliver brief to clients via call and email.
 • Achieve sales targets by maintaining contact with current client list.
 • Maximize new client accounts to expand sale opportunities.
 • Co-ordinate with other teams and international parties to satisfy clients’ interest.

Workplace: Head office @Central World, Bangkok
จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้)
 • มีทักษะในการสื่อสาร อดทนต่อแรงกดดัน มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ติตต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์(Online) อาทิเช่น การเปิดบัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์,การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เป็นต้น
 • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • ตอบคำถาม ให้ข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ให้ลูกค้า
 • ทำงานในวัน เวลาทำการปกติของบริษัท (ไม่มีการทำงานเป็นกะ)จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

1. Bachelor degree or higher in Accounting, Finance, Economics, Business or other related field.

2. Minimum of 2 years of experiences in Fixed Income Dealer or Fund Operation preferred.

3. Strong negotiation and good problem-solving skilled.  

4. Good knowledge of Fixed Income.

5. Registered bond trader license with ThaiBMA is a must.

6 CFA 1, CISA 1 is preferable

ลักษณะงาน

1. Bond dealing in secondary market.

2. Execute fixed Income instruments.

3. Continuously monitor the downgrade/upgrade of the bonds holdings and write short report.

4. Monitor the bonds situation through daily reviewing the valuation, performance, interest rates, maturity, characteristics and risk parameters.

5. Prepare some documents related to operation team.

6. Other administrative tasks related to securities dealing.

 

Workplace: Head office @Central World, Bangkok
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

• Master or high caliber Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, Business Administration or related field 

• Minimum of 2-year experiences in capital market / Asset Management Company or Wealth management or related field

• CFA Level 1 is a must, CFP is preferable

• Excellent in interpersonal, communication, and presentation skills

• Pleasant personality, Proactive , Goal-driven, and Self-motivated

• Multitasking and Time management is highly required

ลักษณะงาน

• Study investment market in local and foreign funds in various instruments i.e. fixed income, commodities (gold and oil)

• Produce analysis based on the study, market summary and investment strategy and forecasts on a daily and weekly basis.

• Produce investment situation and trend report both in Thai and English.

• Produce Fund’s performance report.

• Asset Allocation Model is also required.

 

Workplace: Head office @Central World, Bangkok
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทางด้าน H/W , S/W , Network เบื้องต้น
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ ( IFIS , IFISD ) และปิดระบบงานหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักการบริการ พร้อมเรียนรู้ มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานกับผู้อื่น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะ (เช้าและเย็น ได้รับค่าล่วงเวลาตามปกติ กรณีทำงานเกินเวลา)

 

ลักษณะงาน
 • ปิดระบบงานหลักทรัพย์ประจำวัน พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
 • ตรวจเช็ค และ ดูแล ระบบงานภายในบริษัท  ( Monitor System )
 • แก้ไขปัญหา H/W , S/W เบื้องต้นภายในบริษัท
 • ให้คำปรึกษา User เพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานการตรวจเช็คและการแก้ไขปัญหา ส่งให้กับผู้บังคับบัญชาจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านวิทยากรฝึกอบรม หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินการลงทุน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม

 

 

ลักษณะงาน
 • สอน/บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Program Trading (Finansia HERO) ของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับทีมการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
 • ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอน/บรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง