ธุรกิจและบริการ

ความหมายของตราสารอนุพันธ์

หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่มูลค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่เรียกว่า สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าเกษตรกรรม

ตราสารอนุพันธ์ที่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ สามารถจัดให้มีการซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญา ฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ดังนี้


  • อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
  • อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
  • อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆได้แก่ ทองคำ โลหะเงิน น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน
คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์โดย TSIในปัจจุบัน บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้เปิดซื้อขายอนุพันธ์ทั้งสิ้น 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่


สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์
โทรศัพท์ : 02-680-0740
Email : derivatives@fnsyrus.com, tfex-business@fnsyrus.com