ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
• Male or female, age not over 30 years old.
• Bachelor's degree or higher in Finance or Economics. (International/English Program is an advantage)
• Excellent command of both spoken and written English.
• Good team player and flexible in variety of tasks.
ลักษณะงานจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Female, Age 25 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree in Business Administration or any related.
 • At least 1-3 years relevant experience in secretarial and administrative.
 • Strong communication skills, well-organized , proactive, good accountability with perform duties of a sensitive and confidential concerned.
 • Fast and efficient worker, able to work under pressure and highly responsible.
 • Good attitude and good interpersonal skill.
 • Willing to work hard and flexibility in working hours.
 • Smart personality with professional appearance and service minded.
 • Computer literacy. (Microsoft Word, Excel, Power Point , Outlook, internet / e-mail)
 • Good communication in all English skills.
ลักษณะงาน
 • Perform general secretarial tasks & administrative support including organizing daily schedule appointment, travel arrangement (domestic/overseas), organizing meeting as required.
 • Take minutes of meeting.
 • Provide administrative support to Executive/Management.
 • Coordinate with both internal departments and external parties.
 • Organize and maintain the document filling system.
 • Ensure business confidentiality at all times.
 • Handle and support ad-hoc assignments.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Master degree or equivalent.
 • At least 3+ years of experience working in securities company.
 • Understand Internet Trading Solution offerings and how they can be applied to address specific customer needs.
 • Experience integrating data from disparate systems to deliver a seamless customer experience.
 • Keen on simplifying complex problems.
 • Passion for great products, superior quality, and a desire to delight customers.
 • Ability to sift through details quickly and determine what’s important.
 • Ability to work in a fast paced exciting environment with high energy.
 • Ability to interact with co-workers at all levels of the company.
 • Strong team player and a consensus builder.

 

Preferred qualification

 • Experience with user research, user-centered design, prototyping, and other usability techniques preferred.
ลักษณะงาน

Reporting to the Executive Director, E-business strategy. You will work collaboratively with our internal teams to understand Internet trading product offerings and with customers to understand evolving investment market requirements with a specific focus delivering a unified product offering. You will collaborate with User Experience, Business Analyst, and Software Engineering to define the simple, easy, and effective user experience and user interface. 

 • Collaborate with working team to capture business requirement, data necessary, and transform to conceptual application interface prototype which allow smoothest experience for customer to complete the workflow.
 • Responsible to consolidate, and analyze requirement for usability impact and business feasibility of the application.
 • Identify, prioritize, create and implement enhancements and new offerings by assessing the market, listening to customers, defining requirements, building product, and rolling out new solutions.
 • Document business requirements in the form of epics and user stories and communicate them effectively to the working teams.
 • Work directly with our software engineering teams and represent the voice of customer in the development process.
 • Conduct interviews of customers, partners and prospects to gather general data and detailed feedback for specific initiatives.
 • Develop and maintain deep knowledge of our target customers persona and our target market space.
 • Other duties as required.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Requires Bachelor’s Degree in computer science, interactive design, systems engineering, human computer interaction or graphic design and 2 – 4 years of relevant experience.
 • Must have strong working knowledge of Axure and other wire-framing and prototyping tools.
 • Strong understanding of UI design techniques and tools.
 • A passion for Interaction Design.
 • Excellent attention to detail.
 • A strong portfolio that demonstrates a range of UI design techniques.
 • Excellent analysis and critical thinking skills.
 • Able to multi-task and function in a dynamic, fast-paced environment.
 • Good verbal and written communication skills.
 • Experience with Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom.

 

Preferred qualification

 • Proficiency with MS Office Products. (Word, Excel, Visio, & PowerPoint)
 • Ability to convey technical designs, ideas and results to non-technical audiences and provide briefings to high-level government personnel.
ลักษณะงาน
 • Work with the E-Business strategy team to deliver attractive user interfaces.
 • Keep up to date with the latest UI design and usability trends and techniques.
 • Contribute to the system design style guide.
 • Work with the UX leads to assess the impact of any UI changes/improvements.
 • Work with a team of engineers and developers to ensure any UI design changes help to compliment the overall user experience and journey.
 • Conduct analysis and create reports supporting UI designs and the overall UX process.
 • Create UI design wireframes, mock ups, prototypes and final designs across various applications.
 • Support the UX team of researchers and designers in analysis, design, and prototyping.
 • Other duties as required.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
• Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Economics or other related fields 
• Fluency in Thai and English
• Pass HSK level 5 or higher
• Single License Holder is preferred
ลักษณะงาน
• Provides quality advisory/trading ideas services to clients
• Maintain a good relationship with clients, marketing officers and affiliates
• Co-ordinate with Back Office team for any related issues (Settlement, Process and Compliance)
• Other ad-hoc assignmentsจำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, Engineering or related field.
 • 1+ years working experience in algorithmic trading in equity and derivatives or related fields.
 • Possess Single License and preferred if posses TFEX License.
 • Eager to win, enthusiastic, fast learning, work under pressure and good teamwork.
 • Pleasant personality with good communication skills and service-minded.
ลักษณะงาน
 • Train, coach and advise new products and services to both internal staffs and external clients.
 • Facilitate client in opening account; ensure a smooth experience for client in all process of the trading, recommendation and technical support.
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road show with the strategies planned of company.
 • Advise other financial products to clients. (Derivatives, Global Trading, Wealth management products, etc.)จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
• อายุ 22 - 28 ปี
• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)

 

ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • ออกบูธ/สัมมนาจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือสูงกว่า ในสายงานบริหารธุรกิจ, การเงิน และสายงานที่เกี่ยวข้อง 
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• สามารถปรับตัว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
• เรียนรู้และมีความตั้งใจ และพยายามในการทำงานสูง
• สามารถใช้ Word / Excel และพิมพ์งานได้คล่อง
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
ลักษณะงาน
• บันทึกรายการโอนย้ายทรัพย์สินในระบบ Oracle
• ตรวจนับทรัพย์สินแต่ละหน่วยงานตามแผนงานประจำปีออกรายงานยืนยันการตรวจนับและปรับปรุง
• ประสานงานติดตามเอกสารการโอนย้ายทรัพย์สินอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงจากประกาศ HR และ Admin
• อัพเดท Floor Plan แต่ละหน่วยงาน สาขา และสำนักงานตามใช้งานจริง
• สรุปรายงานทะเบียนทรัพย์สินหลังปิดบัญชีทุกสิ้นเดือนจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Thai nationality, Male, Female, age 30-40 years old.
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Minimum 3 years experiences in General Accourting. Tax and month-end closing at manager level. (Having experience in securities business will be advantage.)
 • Strong skills in using MS Excel and other related program.
 • Experience working with Oracle Accounting software.
 • Good command of written and spoken English.
 • Attention to detail and able work well under pressure to required deadlines.
 • Able to work under pressure and high level of self-motivation & adaptability. Proactive, positive and can do attitude.
ลักษณะงาน
 • Ensuring that accounting records are well prepared and maintained in accordance with the company's accounting policies and related accounting principles.
 • Prepare monthly, half year and year end for financial package reports to deliver the accurate results within timeline.
 • Prepare month-end and analysis of closing reporting, and account reconciliation.
 • Tax planning
 • Ensuring calculations of all types of tax submission to the Thai Revenue Department.
 • Coordinate with company auditors, and other government related to accounting a matters.
 • Manage the team for all of tasks of the accounting operation.
 • Improve systems and procedures and initiate corrective actions.จำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง

 

 จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ หรือสามารถปฏิบัติงานประจำสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ หรือเชียงรายได้
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ หรือสามารถปฏิบัติงานประจำสาขนในจังหวัดนครราชสีมาได้
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ หรือสามารถปฏิบัติงานประจำสาขาในจังหวัดอุดรธานีได้
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง