ผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 170,269,978 29.29
2 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด(มหาชน) 129,580,453 22.29
3 นางสาวชยุดา เจียรวนนท์ 33,691,611 5.79
4 นายชวัล เจียรวนนท์ 33,691,611 5.79
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,027,977 3.62
6 นางสุพร วัธนเวคิน 15,671,944 2.70
7 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65
8 นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 7,282,021 1.25
9 นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 6,300,000 1.08
10 นาย กิตติชัย ไกรก่อกิจ 6,224,700 1.07