jobs
   
ตำแหน่ง
  จำนวนรับ
1  ตำแหน่ง
    
  รายละเอียด

ลักษณะงาน :

ดูแลรับผิดชอบระบบงาน Back Office

เขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนระบบงาน BackOffice

คุณสมบัติ :

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ทางด้านโปรแกรมภาษา .NET.SQL (หากมีประสบการณ์ด้าน Informix 4GL จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้รอบตัวไหวพริบดี

• สามารถมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่เซ็นทรัลเวิลด์ได้

ตำแหน่ง
  จำนวนรับ
1  ตำแหน่ง
    
  รายละเอียด

ลักษณะงาน

รับสายลูกค้า หรือรับเรื่องลูกค้าและโอนสายให้แต่ละแผนก
ต้อนรับ และประสานงานกับผู้ที่มาติดต่องานกับบริษัท
คัดแยกจดหมาย หรือเอกสารให้กับพนักงานส่งเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำเบอร์ภายในหรืออัพเดทเบอร์ภายในเมื่อมีเบอร์ใหม่

คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้
บุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ พูดจาไพเราะ 
สามารถปฏิบัติงาน ณ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5 ได้

ตำแหน่ง
  จำนวนรับ
1  ตำแหน่ง
    
  รายละเอียด
ตำแหน่ง
  จำนวนรับ
1  ตำแหน่ง
    
  รายละเอียด

ลักษณะงาน :

            ดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์และงานที่ได้รับมอบหมาย รวบรวม  ค้นหาจัดเตรียมข้อมูลกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลการให้คำแนะนำ/เผยแพร่แก่ฝ่ายงานต่าง ๆเพื่อให้มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย

คุณสมบัติ :

วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ งานกำกับดูแลของธุรกิจหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS Office ได้ดี

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ เซ็นทรัลเวิลด์

ตำแหน่ง
  จำนวนรับ
1  ตำแหน่ง
    
  รายละเอียด
ตำแหน่ง
  จำนวนรับ
1  ตำแหน่ง
    
  รายละเอียด
ตำแหน่ง
  จำนวนรับ
1  ตำแหน่ง
    
  รายละเอียด
 
|จำนวนข้อมูลทั้งหมด: 26 | หน้า: 1 of 4 |