บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ฝ่าย Global Trading

999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18

ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โทร. 02-625-2482