รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่  8 กันยายน 2558
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 138,921,985 25.26
2.  ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 129,580,453 23.56
3.  น.ส.ชยุดา เจียรวนนท์ 33,691,611 6.13
4.  นายชวัล เจียรวนนท์ 33,691,611 6.13
5.  นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี 16,824,499 3.06
6.  นางสุพร วัธนเวคิน 15,071,944 2.74
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,516,768 2.46
8.  นายอนุชา สิหนาทกถากุล 12,433,850 2.26
9.  นายอรัญ สันทัดคุณ 9,153,938 1.66
10.  นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 6,475,521 1.18
11.  นางเกศรา มานะศิลป์ 5,501,034 1.00
12.  นายสุรวุฒิ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 4,017,521 0.73
13.  นายจิตติวุฒิ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 4,004,075 0.73
14.  พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 3,655,614 0.66
15.  นายกมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ 3,131,501 0.57
16.  นายมนตรี สิหนาทกถากุล 3,084,749 0.56
17.  นายพีรพัฒน์ โชติจุฬางกูร 3,083,300 0.56
18.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 2,852,335 0.52
19.  นายสมศักดิ์ นาคอริยกุล 2,844,823 0.52