ข้อมูลบริษัท

“บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 และบริษัทฯ ได้ไปลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งยังเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ในการเป็นตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยอีกด้วย

นอกจากแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจรแล้ว ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่มีความโดดเด่นด้านการลงทุน การดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจเชิงรุก จึงทำให้ FSS ได้เติบโต และพัฒนากลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศ