ประกาศ : ขอซักซ้อมความเข้าใจในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

เรียน   ลูกค้าบล.ฟินันเซีย ไซรัส

เรื่อง   ขอซักซ้อมความเข้าใจในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

         บริษัทฯ ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน โปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อ หรือขาย หรือยกเลิกการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ในลักษณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดว่าเป็นการส่งคำสั่งที่มีลักษณะเข้าข่ายไม่เหมาะสม  โดยส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์หรือสภาพการซื้อขายโดยรวมเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลง ไม่เป็นไปตามสภาพปกติของตลาด

        บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากลูกค้าทุกท่าน อย่างไรก็ตาม  หากพบการส่งคำสั่งที่อาจเข้าข่ายลักษณะไม่เหมาะสม  บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ  กับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของท่านตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่บริษัทจะเห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ

บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)


ลักษณะของการส่งคำสั่งที่เข้าข่ายลักษณะที่ไม่เหมาะสมมีดังนี้

1.   การส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมากในช่วงPre-Open หรือ Pre-Close โดยเฉพาะหุ้น IPOและหุ้นที่เปิดซื้อขายหลังจากที่ติดเครื่องหมาย SP มาเป็นเวลานาน ในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคา IPO หรือ ราคาคาดว่าจะเปิดของหุ้นที่เข้าซื้อขายวันแรกหรือปลดเครื่องหมาย SP จนอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดย รวม และ / หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

2.   การส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายแล้วยกเลิกคำสั่งดังกล่าวภายหลัง ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และทำหลายครั้ง เช่นส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในปริมาณสูงเมื่อจะมีการจับคู่การซื้อขายเกิดขึ้นก็ยกเลิกคำสั่งนั้นทันที เพื่อทำให้
ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์นั้นมีคำเสนอซื้อหรือขายในปริมาณมาก

3.   การส่งคำสั่งซื้อหรือขายของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเอง (Wash Sale) โดยอาจมีวัตถุประสงค์เพื่ออำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิดในราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

4.   การส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมากในช่วง Pre-Open หรือ Pre-Close เพื่อลัดคิวหรือปิดบังคำสั่งผู้อื่น

5.   การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลายรายการในลักษณะเคาะซื้อหรือกวาด offer หรือเคาะขายหรือกวาด bid และทำหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง

6.   การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลายคำสั่งในระดับราคาเดียวกันทั้งที่สามารถทำได้ในคราวเดียว เช่น ส่งคำสั่งเคาะซื้อหรือขายหลักทรัพย์จำนวน 100-1000หุ้นจำนวนหลายรายการ เพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลง